The Doe Report - http://www.doereport.com
It is a violation of our User Agreement to alter this illustration.
Item #: exh35292a_tgl
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga yugto ng presentasyon ng panganganak na may mga tanda para sa matris, placenta, pubic symphysis, sacrum at baitang ng presentasyon (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) ipinapakita bilang mga linyang iginuhit mula sa pubic symphysis papunta sa likod ng balakang ng ina.
READY TO PURCHASE?
ORDER BY PHONE: (800) 338-5954
Item #: exh35292a_tgl — Source #: 1
As-Is: Large PDF - $359.00, 30 x 40 Print - $499.00**

** Shipping and handling extra. Prices subject to change without notice.
Email: service@doereport.com
All material ©1999 - 2022. All rights reserved.